Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht.
Om zo transparant mogelijk naar onze klanten te zijn hebben we de volgende privacyverklaring voor u opgesteld:
Groepsaccommodatie De Witte Staarman, Staarmansweg 1a, 7776 SK Slagharen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Staarmansweg 1a
7776 SK  Slagharen
www.dewittestaarman.nl
Tel: +31 0523 681534

Mevrouw: Lucie Wencker is de Functionaris Gegevensbescherming van Groepsaccommodatie De Witte Staarman zij is te bereiken via info@dewittestaarman.nl of tel: +31 0523 681534

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groepsaccommodatie De Witte Staarman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (na uw betaling beschikken wij ook over uw rekening nummer).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Groepsaccommodatie

De Witte Staarman verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Voor en achternaam van personen jonger dan 16 jaar (in nachtregister)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groepsaccommodatie De witte Staarman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Groepsaccommodatie De Witte Staarman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en het bijhouden van een nachtregister.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groepsaccommodatie De Witte Staarman neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groepsaccommodatie De Witte Staarman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens – Belastingdienst – 7 jaar
 • Nachtregister – Gemeente Hardenberg – 3 weken na vertrek
 • Persoonsgegevens – Marketing – Tot u zich afmeldt

Delen van persoonsgegevens met derden

Groepsaccommodatie De Witte Staarman deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bij vandalisme worden uw gegevens met de autoriteiten gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groepsaccommodatie De Witte Staarman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sociale media

Groepsaccommodatie De Witte Staarman is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook/Twitter/Instagram. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op de websites en/of apps van sociale media gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Prijsvragen en acties

Groepsaccommodatie De Witte Staarman organiseert ook wel eens prijsvragen en (win)acties. Indien u reageert op een prijsvraag en/of een (win)actie, vragen wij naar uw naam, adres en e-mailadres. Uw gegevens worden gebruikt om de prijswinnaars op de hoogte te stellen, de actie uit te voeren en de respons op de actie te meten. Uw email adres kan ook door ons gebruikt worden voor marketing van onze producten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groepsaccommodatie De Witte Staarman heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dewittestaarman.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Groepsaccommodatie De Witte Staarman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groepsaccommodatie De Witte Staarman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dewittestaarman.nl

Groepsaccommodatie De Witte Staarman behoud zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen als dit noodzakelijk is.

Copyright © 2019,  Alle rechten voorbehouden.